Všeobecné obchodní podmínky Multi-VAC spol. s r.o.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

I. Základní ustanovení

 1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží, které je určeno co do druhu, množství a ceny a převést na něho vlastnické právo. Kupující se zavazuje zboží odebrat a zaplatit sjednanou kupní cenu.
 2. Místem plnění (dodání zboží) se rozumí provozovna prodávajícího, ve které byla uzavřena kupní smlouva, či u které bylo zboží objednáno (dále také jen “provozovna prodávajícího”), pokud není dohodnuto mezi stranami jinak.

II. Platební podmínky

 1. Právo na zaplacení kupní ceny vzniká prodávajícímu dnem splnění závazku, a to i v případě částečného plnění. Kupní cenu se kupující zavazuje zaplatit A. hotově, nebo B. na základě faktury, nebo C. zaplacením zálohy, nebo kombinací bodů A, B, C. Způsob platby je stanoven na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím.
  1. Platba v hotovosti. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu hotově při převzetí zboží.
  2. Platba fakturou. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu ve lhůtě splatnosti na základě faktury vystavené prodávajícím. Rozhodným okamžikem pro fakturaci zboží je dodání zboží nebo předání zboží prvnímu dopravci. Faktura je splatná do 14 dnů od dodání zboží, eventuálně předání zboží prvnímu dopravci v případě, kdy prodávající zajišťuje i dopravu zboží.
  3. Platba placením zálohy. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu zálohu z kupní ceny v dohodnuté výši a dohodnuté době. Při platbě zálohou předem, je zboží expedováno až po zaplacení zálohy v plné výši, tj. po připsání částky na účet prodávajícího nebo po doručení bankovního výpisu z bankovního účtu kupujícího či jiného potvrzení banky dokládajícího řádné zaplacení zálohy.
 2. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% ze sjednané kupní ceny za každý den prodlení.

III. Dodací podmínky a dodací lhůty

 1. Prodávající dodá kupujícímu zboží během lhůty sjednané v kupní smlouvě. Kupující je povinen si objednané zboží převzít v provozovně prodávajícího, kde byla uzavřena kupní smlouva či u které bylo zboží objednáno, a to do 7 kalendářních dnů od obdržení výzvy k převzetí zboží, pokud není sjednáno mezi kupujícím a prodávajícím jinak.
 2. Jestliže kupní smlouva stanoví odeslání zboží kupujícímu do určitého místa určení, je dodání zboží uskutečněno předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího.
 3. Při přebírání zboží je povinen kupující nebo jeho pověřený zástupce potvrdit převzetí zboží uvedením svého jména, podpisu, čísla OP nebo data narození nebo rodného čísla na dodací list tak, aby prodávající měl možnost přesně identifikovat fyzickou osobu, která zboží převzala.
 4. Pokud se smluvní strany dohodly, že místem plnění bude jiné místo než je provozovna prodávajícího, zajišťuje prodávající přepravu zboží dle vlastního uvážení. Prodávající dle dohody s kupujícím zajistí dodávku zboží na sjednané místo určení na vlastní náklady nebo na náklady kupujícího, a to dle dohody smluvních stran.
 5. Při převzetí zásilky zboží je kupující povinen zkontrolovat kompletnost a nepoškozenost zásilky. Pokud zjistí závadu, provede za přítomnosti řidiče (přepravce) reklamační zápis do přepravního listu. Pravdivost zápisu na přepravním listu musí písemně potvrdit i řidič (přepravce). Provedení příslušného zápisu do přepravního listu a jeho potvrzení řidičem (přepravcem) je podmínkou uplatnění reklamace dodávky z hlediska počtu dodaných balení (kusů), resp. poškození při přepravě. Den dodání zboží se považuje za den uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. Dodací lhůty

 1. Dodací lhůta je sjednána v kupní smlouvě.
 2. Při platbě zálohou předem, je zboží expedováno až po zaplacení zálohy v plné výši.
 3. V případě, že kupující nezaplatí zálohu ani do pěti dnů od sjednaného termínu, může prodávající od smlouvy odstoupit.

V. Doprava zboží

 1. Doprava zboží je vlastní – kupující si zajišťuje dopravu zboží z místa plnění ve vlastní režii, pokud není sjednáno ve smlouvě jinak.
 2. Při požadavku kupujícího na odeslání zboží do jiného místa (místa určení) je zboží předáváno k přepravě těmito způsoby, a to dle výběru kupujícího:
  1. Balíkovou službou – dodávka 2 – 3 pracovní dny
  2. Sběrnou službou – dodávka od 1 – 5 pracovních dnů.
 3. V takovém případě je doprava objednána prodávajícím na účet kupujícího a kupující se zavazuje přepravné přepravci uhradit. Výše přepravného se řídí podmínkami a ceníkem osoby, která přepravu provádí.
 4. V případě sjednání místa dodání mimo provozovnu prodávajícího, zajišťuje dopravu zboží do místa dodání dle vlastního uvážení prodávající. Přepravné je hrazeno prodávajícímu dle dohody obou smluvních stran.
 5. Balné je určeno prodávajícím pro každý jednotlivý případ prodeje.

VI. Vlastnické právo ke zboží a přechod nebezpečí škody na zboží

 1. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího úplným zaplacením sjednané kupní ceny.
 2. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávněn zakázat kupujícímu užívání předmětu dodávky a má právo na jeho navrácení, kupující nesmí s tímto zbožím disponovat (zboží prodat, převést na třetí osobu, zastavit apod.) nebo tímto zbožím poskytnout jakákoli ručení třetím osobám.
 3. V případě, že kupující odebrané zboží nainstaluje, převede tak vlastnická práva na třetí osobu a nezaplatí sjednanou kupní cenu, vystavuje se možnosti podání oznámení o podezření ze spáchání trestného činu Policii ČR ze strany prodávajícího, protože prodal zboží ve vlastnictví prodávajícího, ačkoliv k tomu nebyl oprávněn.
 4. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího převzetím zboží kupujícím, nebo jestliže tak kupující neučiní řádně a včas, v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme.
 5. Jestliže je prodávající povinen podle smlouvy předat zboží dopravci pro přepravu zboží kupujícímu, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího, když zboží je předáno prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.
 6. Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže ke škodě došlo v důsledku porušení povinnosti prodávajícího.

VII. Uchování zboží

 1. Jestliže je kupující v prodlení s převzetím zboží, nebo je v prodlení se zaplacením kupní ceny v případech, kdy dodání zboží a zaplacení kupní ceny se má uskutečnit současně, o více než 15 dnů, má prodávající od této doby právo účtovat skladné ve výši 1% z ceny zboží za každý den prodlení s převzetím zboží řádně a včas do doby převzetí zboží, či do doby odstoupení od smlouvy.
 2. Jestliže je kupující v prodlení s převzetím zboží, nebo je v prodlení se zaplacením kupní ceny v případech, kdy dodání zboží a zaplacení kupní ceny se má uskutečnit současně, o více než 30 dnů, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50% z ceny zboží a  prodávající má dále právo od kupní smlouvy odstoupit.
 3. Jestliže kupující nesplní svou povinnost zboží ve sjednaném místě dodání mimo provozovnu prodávajícího nebo v místě určení převzít řádně a včas, zavazuje se prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 % z ceny zboží a prodávající má dále právo od kupní smlouvy odstoupit.
 4. Jestliže kupující nezaplatí kupní cenu za zboží, které převzal bez současného uhrazení kupní ceny, ani v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne splatnosti kupní ceny řádně v plné výši, má prodávající právo odstoupit od smlouvy.

VIII. Odpovědnost za vady

 1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, provedení dle uzavřené kupní smlouvy. Prodávající je povinen dodat zboží v jakosti hodící se pro účel, k němuž se zboží zpravidla užívá.
 2. Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího a dále prodávající poskytuje kupujícímu záruku na jakost počínající dnem dodání zboží v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a po tuto dobu garantuje obvyklou funkčnost zboží.

IX. Záruční podmínky

 1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na dodané zboží.
 2. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady nebo vady vzniklé při výrobě. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným projektem, chybnou montáží, manipulací, zapojením nebo nesprávnou obsluhou, nevhodným elektrickým jištěním, nedodržením předepsaného el. napětí, neodborným nebo nepřiměřeným zásahem, úpravou nebo demontáží, nevhodným použitím či extrémními provozními podmínkami, živelnou katastrofou, násilným poškozením, zanedbáním údržby. Záruka zaniká v případě zásahu do výrobku neoprávněnou osobou.
 3. Odpovědnost za výběr výrobků pro určitý účel a použití nese v plné míře kupující.
 4. Pokud pro některé druhy výrobků platí specifické záruční podmínky, jsou tyto uvedeny v záručním listu přiloženém k výrobku, přičemž rozsah a podmínky záruk se pro jednotlivé skupiny výrobků mohou lišit. Záruční doba však činí minimálně 6 měsíců. Záruční podmínky dle příslušného záručního listu mají přednostní platnost před výše uvedenými obecnými podmínkami.
 5. U vybraných výrobků je poskytována prodloužená záruční lhůta 2 až 5 let při splnění rozšířených záručních podmínek. Toto však musí být uvedeno v příslušném záručním listu ke zboží, či v kupní smlouvě.
 6. Záruka začíná plynout dnem dodání zboží nebo jestliže kupující nepřevezme zboží včas, v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím.
 7. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady.
 8. Záruční oprava se provádí zásadně na základě rozhodnutí firmy Multi-VAC spol. s r.o. v servisu firmy nebo v místě instalace. Způsob odstranění závady je výhradně na rozhodnutí servisu firmy Multi-VAC spol. s r.o. Reklamující strana obdrží písemné vyjádření o výsledku reklamace. V případě neoprávněné reklamace hradí veškeré náklady na její provedení reklamující strana.

X. Reklamace vad zboží

 1. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil, vadu vytknout u prodávajícího.
 2. Kupující je povinen prohlédnout zboží dle svých možností co nejdříve po jeho převzetí. V případě odeslání zboží může být prohlídka odložena do doby, kdy je zboží dopraveno do místa určení.
 3. Kupující je povinen reklamovat vady dodaného zboží ihned při převzetí zboží u prodávajícího či u přepravce zboží, vady zjevné nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží.
 4. Reklamaci vady na zboží v záruční době je povinen kupující uplatnit u prodávajícího písemně (i faxem) s popisem závady, uvedením výrobních čísel reklamovaných výrobků a je povinen předložit doklad o odebrání zboží od prodávajícího (např. dodací list, fakturu, apod.). Na základě popisu závady a případné telefonické konzultace rozhodne prodávající o způsobu řešení reklamace.
 5. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě, že zboží má jakoukoliv vadu a tuto kupující řádně oznámil, je prodávající oprávněn a povinen vadu odstranit. A to dodáním náhradního zboží za zboží vadné, nebo dodáním chybějícího zboží či odstraněním vady opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné, a to v přiměřené lhůtě od oznámení vady (reklamace vady). Teprve pokud prodávající neodstraní v přiměřené lhůtě od oznámení vady tuto vadu některým z výše uvedených způsobů či jejich kombinací, má kupující právo na uplatnění dalších nároků vyplývajících z příslušných právních předpisů (např. sleva z ceny, odstoupení od smlouvy).

XI. Některá ustanovení o odstoupení od smlouvy

 1. Kupující má právo kupní smlouvu, či jednotlivou objednávku zboží (v případě uzavřené rámcové kupní smlouvy) v době před převzetím zboží zrušit zaplacením odstupného ve výši 40% z ceny zboží. Smlouva či jednotlivá objednávka se ruší od doby svého uzavření v případě, že kupující oznámí prodávajícímu, že svého práva využívá a stanovené odstupné zaplatí.
 2. Kupující může zboží vrátit do 14 dní od data nákupu pouze za těchto podmínek

               A.   Kupující předloží doklad o nákupu daného zboží
               B.   Zboží bude v původním obalu, nepoužité a nepoškozené
               C.   Následně odebere zboží ve stejné nebo vyšší hodnotě

XII. Některá ustanovení o smluvní pokutě

 1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty a nároku na náhradu škody.
 2. I v případě povinnosti hradit smluvní pokutu má oprávněná smluvní strana nárok na náhradu škody přesahující smluvní pokutu.
 3. Dlužník je povinen smluvní pokutu zaplatit, jestliže porušení povinnosti nezavinil.

XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.
 2. Podmínky sjednané v kupní smlouvě mají přednost před příslušnými ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek.
 3. Stane-li se, nebo ukázalo-li by se některé ustanovení těchto podmínek neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení těchto podmínek platná a účinná.
 4. Spory mezi stranami vzniklé z uzavřené kupní smlouvy budou řešeny soudy v souladu s příslušnými právními předpisy.
 5. Kupní smlouva se řídí příslušnými právními předpisy České republiky.

Multi-VAC – Váš partner

 • Dodavatel vzduchotechniky od r. 1992.
 • Spolupráce s předními světovými výrobci.
 • Rychlé dodání.
 • Zboží skladem
 • Obchodní zastoupení v ČR i SK.

© 2019, Multi-VAC spol. s r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing