Upravit stránku

I. Základní ustanovení

 1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží (dále také i "věc"), které je určeno co do druhu, množství a ceny a umožnit mu nabýt vlastnické právo. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu.
 2. Místem plnění (odevzdání zboží) se rozumí provozovna prodávajícího, ve které byla uzavřena kupní smlouva, či u které bylo zboží objednáno (dále také jen “provozovna prodávajícího”), pokud není dohodnuto mezi stranami jinak.
 3. Smluvní strany se dohodly, že poskytnutí částečného plnění je možné.
 4. Tyto VOP platí pro kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem
 5. Návrh na uzavření kupní smlouvy (dále jen "návrh") lze podat přímo v prodejních místech prodávajícího, prostřednictvím internetové objednávky na adrese http://b2b.multivac.cz/, e-mailem nebo telefonicky.
 6. Potvrzení o přijetí návrhu ze strany prodávajícího učiněné písemnou formou, nebo formou e-mailové zprávy je považováno za uzavření kupní smlouvy. Kupující je povinen před uzavřením kupní smlouvy předat prodávajícímu všechny specifikace týkající se předmětu kupní smlouvy.
 7. Veškeré návrhy kupujícího předané osobně, prostřednictvím internetu, e-mailu nebo telefonicky jsou považovány za závazné. Podáním návrhu stvrzuje kupující, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito VOP a že s nimi souhlasí.
 8. Objednávka slouží k rezervaci zboží.

II. Ceny a platební podmínky

 1. Pokud není uvedeno jinak, ceny výrobků jsou uvedeny v ceníku v Kč a bez daně z přidané hodnoty.
 2. Ceny zboží si může zákazník ověřitu jednotlivých položek zboží. ceny za dopravu a dalších poplatků může ověřit po výběru způsobu dopravy a platby. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.
 3. Pokud byla kupujícímu zhotovena před uzavřením kupní smlouvy cenová nabídka, je tato nabídka závazná po dobu 10 dnů ode dne jejího vystavení a pouze do vyprodání zásob. U zboží, u kterého by byly vyprodány zásoby na skladě prodávajícího, se může nabízená cena zvýšit.
 4. Zajišťuje-li podle kupní smlouvy dopravu předmětu koupě do místa určení prodávající, fakturuje její cenu kupujícímu ve výši běžných sazeb. Náklady na dopravu nese vždy kupující, pokud není domluveno jinak.
 5. Právo na zaplacení kupní ceny vzniká prodávajícímu dnem splnění závazku, tj. odevzdáním zboží, a to i v případě částečného plnění.
 6. Kupní cenu se kupující zavazuje zaplatit:
  1. Platba v hotovosti/platební kartou/dobírkou: Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu hotově/platební kartou při převzetí zboží, a to buď na místě plnění, nebo při převzetí od dopravce.
  2. Platba na základě vystavé faktury: Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu ve lhůtě splatnosti na základě faktury vystavené prodávajícím. Rozhodným okamžikem pro fakturaci zboží je odevzdání zboží, pokud kupující přebírá zboží ve sjednaném místě  plnění, nebo předání zboží dopravci, je-li mezi prodávajím a kupujícím dohodnuto odeslání zboží do jiného místa, než je místo plnění. Faktura je splatná do 14 dnů od odeslání zboží v místě plnění, eventuálně od předání zboží dopravci v případě, kdy prodávající má věc odeslat dle požadavku kupujícího do jiného místa, než je místo plnění. Pokud je na faktuře uvedena jiná splatnost, než je uvedena v těchto VOP, řídí se splatnost dle faktury.
  3. Platba placením zálohy: Za zálohu se dle těchto VOP považuje platba na kupní cenu před odevzdáním zboží. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu zálohu z kupní ceny v dohodnuté výši a dohodnuté době. Při platbě zálohou předem, je zboží expedováno až po zaplacení zálohy v plné výši, tj. po připsání částky na účet prodávajícího nebo po doručení bankovního výpisu z bankovního účtu kupujícího či jiného potvrzení banky dokládajícího řádné zaplacení zálohy.
  4. Kombinace bodů A,B,C
 7. Způsob platby je stanoven na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím.
 8. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.
 9. Ceny zboží, které spadají do příslušných skupin ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., zahrnují náklady na jejich ekologickou likvidaci autorizovaným systémem Asekol a.s. (včetně historického příspěvku).

III. Dodací podmínky a dodací lhůty

 1. Prodávající odevzdá kupujícímu zboží během lhůty sjednané v kupní smlouvě. Kupující je povinen si objednané zboží převzít v provozovně prodávajícího, kde byla uzavřena kupní smlouva či u které bylo zboží objednáno, a to do 7 kalendářních dnů od obdržení výzvy k převzetí zboží, pokud není sjednáno mezi kupujícím a prodávajícím jinak. Prodávající splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění.
 2. Jestliže kupní smlouva stanoví odeslání zboží kupujícímu do určitého místa určení odlišného od místa plnění, je odeslání zboží uskutečněno předáním dopravci k přepravě pro kupujícího.
 3. Při přebírání zboží je povinen kupující nebo jeho pověřený zástupce potvrdit převzetí zboží uvedením svého jména, podpisu, data narození na dodací list tak, aby prodávající měl možnost přesně identifikovat fyzickou osobu, která zboží převzala.
 4. Kupující odpovídá za aktualizaci seznamu pověřených zástupců oprávněných k odebírání zboží za kupujícího, který předá prodávajícímu při prvním uzavření kupní smlouvy. V případě, že zboží za kupujícího odebírá osoba, která není na seznamu pověřeným zástupcem pro převzetí zboží, je prodávající oprávněn zboží nevydat do doby,než mu kupující písemně nebo formou e-mailvé zprávy potvrdí, že je prodávající oprávněn zboží přdat této osobě.
 5. Pokud se smluvní strany dohodly, že místem plnění bude jiné místo než je provozovna prodávajícího, zajišťuje prodávající přepravu do místa plnění. Prodávající dle dohody s kupujícím zajistí dodávku zboží na sjednané místo plnění na vlastní náklady nebo na náklady kupujícího, a to dle dohody smluvních stran.
 6. Při převzetí zásilky zboží je kupující povinen zkontrolovat kompletnost a nepoškozenost zásilky. Pokud zjistí závadu, provede za přítomnosti řidiče (přepravce) reklamační zápis do přepravního listu (či jiného dokladu o přepravě). Pravdivost zápisu na přepravním listu musí písemně potvrdit i řidič (dopravce). Provedení příslušného zápisu do přepravního listu (či jiného dokladu o přepravě) a jeho potvrzení řidičem (dopravcem) je podmínkou uplatnění vad dodávky z hlediska počtu dodaných balení (kusů), resp. poškození při přepravě.
 7. Den odevzdání zboží se považuje za den uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. Dodací lhůty

 1. Dodací lhůta je sjednána v kupní smlouvě.
 2. V případě, že v kupní smlouvě je sjednáno zaplacení zálohy dle čl. II bod 6 písm. C. a kupující nezaplatí zálohu v plné výši ani do pěti dnů od jsednaného termínu, může prodávající od smlouvy odstoupit.

V. Přeprava zboží

 1. Přeprava zboží je vlastní – kupující si zajišťuje přepravu zboží z místa plnění sám na své náklady, pokud není sjednáno ve smlouvě jinak.
 2. Při požadavku kupujícího na odeslání zboží do jiného místa (místa určení), než je místo plnění, je zboží předáváno k přepravě těmito způsoby, a to dle výběru kupujícího:
  1. Balíkovou službou – dodávka 2 – 3 pracovní dny
  2. Sběrnou službou – dodávka od 1 – 5 pracovních dnů.
 3. V takovém případě je přeprava objednána prodávajícím a kupující se zavazuje prodávajícímu přepravné zaplatit. Výše přepravného se řídí podmínkami a ceníkem osoby, která přepravu provádí.
 4. V případě sjednání místa plnění mimo provozovnu prodávajícího, zajišťuje přepravu zboží do místa plnění prodávající. Výše přepravné se řídí podmínkami a ceníkem osoby, která přepravu provádí.
 5. Balné je určeno prodávajícím pro každý jednotlivý případ prodeje a je případně sjednáno v kupní smlouvě.

VI. Vlastnické právo ke zboží a přechod nebezpečí škody na zboží

 1. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího úplným zaplacením sjednané kupní ceny.
 2. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávněn zakázat kupujícímu užívání předmětu dodávky a kupující je povinen zboží bez zbytečného odkladu vrátit prodávajícímu, kupující nesmí s tímto zbožím disponovat (zboží prodat, převést na třetí osobu, zastavit apod.) nebo tímto zbožím poskytnout jakákoli ručení třetím osobám.
 3. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího převzetím zboží kupujícím, nebo jestliže tak kupující neučiní řádně a včas, v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme.
 4. Jestliže je prodávající povinen podle smlouvy zboží odeslat do místa určení odlišného od místa plnění, a tedy předat zboží dopravci pro přepravu zboží kupujícímu, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího, když zboží je předáno dopravci pro přepravu do místa určení.
 5. Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže ke škodě došlo v důsledku porušení povinnosti prodávajícího.

VII. Uchování zboží

 1. Jestliže je kupující v prodlení s převzetím zboží, nebo je v prodlení se zaplacením kupní ceny v případech, kdy odevzdání zboží a zaplacení kupní ceny se má uskutečnit současně, o více než 15 dnů, má prodávající od této doby právo účtovat skladné ve výši 0,05% z ceny zboží za každý den prodlení s převzetím zboží řádně a včas do doby převzetí zboží a zároveň zaplacení kupní ceny, či do doby odstoupení od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.
 2. Jestliže je kupující v prodlení s převzetím zboží, nebo je v prodlení se zaplacením kupní ceny v případech, kdy odevzdání zboží a zaplacení kupní ceny se má uskutečnit současně, o více než 30 dnů, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50% z ceny zboží a  prodávající má dále právo od kupní smlouvy odstoupit.
 3. Jestliže kupující nesplní svou povinnost zboží ve sjednaném místě dodání mimo provozovnu prodávajícího nebo v místě určení převzít řádně a včas, zavazuje se prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 % z ceny zboží a prodávající má dále právo od kupní smlouvy odstoupit.
 4. Jestliže kupující nezaplatí kupní cenu za zboží, které převzal bez současného uhrazení kupní ceny, ani v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne splatnosti kupní ceny řádně v plné výši, má prodávající právo v jakémkoli případě odstoupit od smlouvy.

VIII. Předmět koupě a práva z vadného plnění

 1. Prodávající je povinen odevzdat zboží v množství, provedení dle uzavřené kupní smlouvy. Prodávající je povinen odevzdat zboží v jakosti hodící se pro účel obvyklý, tj. k němuž se zboží zpravidla užívá.
 2. Odpovědnost za výběr výrobků pro určitý účel a použití nese v plné míře kupující.
 3. Plyne-li z prohlášení prodávajícího nebo z dokladu o předání, že prodávající dodal menší množství věcí, nevztahují se na chybějící věci ustanovení o vadách.
 4. Právo kupujícícho z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 5. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, ktreou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.
 6. Kupující je povinen podle možností zboží prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody e věci a přesvědčit se o jejích vlastnostech a množství. Odesílá-li prodávající věc, může kupující odložit prohlídku do doby, kdy je věc dopravena do místa určení.
 7. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující ze zákona práva
           a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
           b) na odstranění vady opravu věci
           c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
           d) od smlouvy odstoupit
  Obě smluvní strany se dohodly, že v případě, že zboží má jakoukoli vadu, která je podstatným porušením smlouvy, a tuto kupující řádně oznámil, je prodávající oprávněn a povinen vadu nejprve odstranit dle svého výběru dodáním náhradního zboží za zboží vadné, nebo dodáním chybějícího zboží či odstraněním vady opravou zboží či výměnou součásti zboží, a to v přiměřené lhůtě od odznámění vady (reklamace vady). Teprve pokud prodávající neodstraní v přiměřené lhůtě od oznámění vady vytknutou vadu některým z výše uvedených způsobů či jejich kombinaci, má kupující právo na uplatnění dalších nároků vyplývajících z příslušných právních předpisů jako je právo na slevu z kupní ceny či odstoupení od smlouvy.
  Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
  Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě, či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li své právo včas, má práva z vadného plnění, které je nepodstatným porušením smlouvy
 8. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě, že zbožímá jakoukoli odstranitelnou vadu, která je nepodstatným porušením smlouvy, a tuto kupující řádně oznámil, je prodávající oprávněn a povinen vadu nejprve odstranit dle svého výběru dodáním náhradního zboží za zboží vadné, nebo dodáním chybějícího zboží či odstraněním vady opravou zboží či výměnou součásti zboží, a to v přiměřené lhůtě od oznámení vady (reklamace vady). Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítně odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. porvedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.
 9. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.
 10. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy ani požadovat dodání novévěci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. to neplatí:
           a) došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
           b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
           c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
           d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji anebo pozměnil věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jan zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch
 11. Neoznámí-li kupující vadu včas, pozbývá právo odstoupit os smlouvy
 12. Neoznámí-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
 13. Podrobnosti uplatnění práv z odpovědnosti za vady (tj. dále i jen "reklamace") jsou upraveny v čl. X těchto obchdoních podmínek.

IX. Záruka za jakost

 1. Prodávající neposkytuje automaticky smluvní záruku za jakost u každého zboží jím dodávaného.
 2. Záruka za jakost je poskytována u vybraného zboží. Převzetí smluvní záruky za jakost musí být uvedeno v příslušném dodacím listu ke zboží, či v kupní smlouvě. Rozsah a podmínky záruky za jakost se pro jednotlivé druhy zboží mohu lišit.
 3. Záruka za jakost se vztahuje na vady materiálu, funkční vady nebo vady vzniklé při výrobě. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným projektem, chybnou montáží, manipulací, zapojením nebo nesprávnou obsluhou, nevhodným elektrickým jištěním, nedodržením předepsaného elektrického napětí, neodborným nebo nepřiměřeným zásahem, úpravou nebo demontáží, nevhodným použitím či extrémními provozními podmínkami, živelnou katastrofou, násilným poškozením, zanedbáním údržby, či vnější událostí. Záruka zaniká v případě zásahu do výrobku neoprávněnou osobou.
 4. Záruka začíná plynout dnem odevzdání zboží, nebo jestliže kupující nepřevezme zboží včas, v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím. Byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.
 5. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady.
 6. Záruční oprava se provádí zásadně na rozhodnutí prodávajícího servisu firmy v místě instalace. Způsob odstranění závady je výhradně na rozhodnutí servisu prodávajícího. Reklamující strana obdrží písemné vyjádření o výsledku reklamace. V případě neoprávněné reklamace hradí veškeré náklady na její provedení reklamující strana.
 7. Pokud v záručním listu jsou stanoveny podmínky jinak, mají přednost ustanovení dle záručního listu. Záručním listem je dodací list nebo faktura vydaná.
 8. Pokud bylo prodáno zboží s vadami, na které byl kupující při koupi upozorněn a pro kterou byla sjednána nižší cena, jsou tyto vady uvedeny na dodacím listu nebo faktuře. Za takovéto vady prodávající neodpovídá.
 9. Pro vládou stanovené výrobky dle zákona č. 22/97 Sb. je prodávající držitelem ujištění nebo prohlášení o shodě

X. Reklamace vad zboží

 1. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil, nebo jde-li o vadu skrytou bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, vadu vytknout u prodávajícího.
 2. Kupující je povinen prohlédnout zboží dle svých možností co nejdříve po jeho převzetí. V případě odeslání zboží může být prohlídka odložena do doby, kdy je zboží dopraveno do místa určení.
 3. Kupující je povinen reklamovat vady dodaného zboží ihned při převzetí zboží u prodávajícího či u dopravce zboží, vady zjevné nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží.
 4. Reklamaci vady na zboží je povinen kupující uplatnit u prodávajícího písemně s popisem závady, uvedením výrobních čísel reklamovaných výrobků a je povinen předložit doklad o koupi zboží od prodávajícího (např. dodací list, fakturu, apod.). Na základě popisu závady a případné telefonické konzultace rozhodne prodávající o způsobu řešení reklamace.
 5. Způsob, jakým lze uplatnit reklamační práva naleznete zde: http//www.multivac.cz/objednavka-servisniho-zasahu

XI. Některá ustanovení o odstoupení od smlouvy

 1. Kupující má právo kupní smlouvu, či jednotlivou objednávku zboží (v případě uzavřené rámcové kupní smlouvy) v době před převzetím zboží zrušit zaplacením odstupného ve výši 40% z ceny zboží. Smlouva či jednotlivá objednávka se ruší od doby svého uzavření v případě, že kupující oznámí prodávajícímu, že svého práva využívá a stanovené odstupné zaplatí.
 2. Kupující může zboží vrátit do 14 dní od data nákupu pouze za těchto podmínek

               2.1  Kupující předloží doklad o nákupu daného zboží
               2.2  Zboží bude v původním obalu, nepoužité a nepoškozené
               2.3  Následně odebere zboží ve stejné nebo vyšší hodnotě

XII. Některá ustanovení o smluvní pokutě

 1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty a nároku na náhradu škody.
 2. I v případě povinnosti hradit smluvní pokutu má oprávněná smluvní strana nárok na náhradu škody přesahující smluvní pokutu.

XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.
 2. Podmínky sjednané v kupní smlouvě mají přednost před příslušnými ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek.
 3. Stane-li se, nebo ukázalo-li by se některé ustanovení těchto podmínek neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení těchto podmínek platná a účinná.
 4. Spory mezi stranami vzniklé z uzavřené kupní smlouvy budou řešeny soudy v souladu s příslušnými právními předpisy.
 5. V neupraveném se kupní smlouva řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 6. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 18.5.2021

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti